Stordalsvatnet Fiskelag

Stordalsvatnet Fiskelag er ei foreining der alle grunneigarar til Stordalsvatnet er medlem. Foreininga vart grunnlagt på 1960 talet og målsetjinga var å vere ei samlande foreining for grunneigarinteressene langs vatnet. Ein skulle vere høyringspart i spørsmål som vedkjem Stordalsvatnet, og eit organ for å kultivere fiskebestandane samt å selje fiskekort til ålmenta.

 


Share on FacebookShare on Twitter